Integritetspolicy

Information om behandling av personuppgifter.

En ny lag gäller i Sverige från och med den 25 maj 2018. Den nya lagen heter Dataskyddsförordningen och skall se till att företag och organisationer hanterar personuppgifter rätt.

För att behandla en bidragsansökan behöver Svensk – Franska Stiftelsen i egenskap av personuppgiftsansvarig de uppgifter som lämnas i ansökan för att administrera ansökan och säkerställa att ansökningar beviljas för de ändamål som stiftelsens ändamålsbestämmelser anger.

Genom att underteckna bidragsansökan ger du ditt uttryckliga samtycke till att stiftelsen behandlar de personuppgifter som du lämnar i ansökan. Om du inte lämnar efterfrågade uppgifter och ditt samtycke till behandlingen kan ansökan inte hanteras. Eventuella personuppgifter som du lämnar om andra behandlar stiftelsen med stöd av en intresseavvägning för att tillgodose ditt och stiftelsens berättigade intresse av att administrera ansökan.

De personuppgifter som du lämnar sparas under den tid som ansökan administreras och om ansökan beviljas, i sju år efter att bidrag utbetalats för det fall stiftelsens bidragsverksamhet skulle bli föremål för en skatterevision. Insända ansökningar som inte beviljas destrueras efter att beslut fattas om tilldelning av bidrag. Registrerade uppgifter om ansökans löpnummer, sökandens namn och adress, födelsedatum och ändamålet med ansökan, sparas i fem år i syfte att underlätta administrationen av eventuella framtida ansökningar.

De personuppgifter som du lämnar kan delas med tjänsteleverantörer som stiftelsen anlitar. Tjänsteleverantörerna får endast behandla uppgifterna i enlighet med stiftelsens instruktioner och inte för några egna ändamål. Tjänsteleverantörerna är även skyldiga enligt lag och avtal att skydda de personuppgifter som behandlas. Därutöver kan stiftelsen dela sina personuppgifter med andra tredje parter, t.ex. myndigheter, för att fullgöra rättsliga förpliktelser.

En registrerad person vars personuppgifter stiftelsen behandlar har rätt att begära tillgång till de personuppgifter som stiftelsen behandlar om denne (registerutdrag). Vidare har en registrerad rätt att när som helst återkalla sitt samtycke till behandlingen av personuppgifter med framtida verkan.

Från och med den 25 maj 2018 har en registrerad person även rätt att motsätta sig en behandling som stödjer sig på ett berättigat intresse, rätt att under vissa omständigheter begära radering eller begränsning av personuppgifter, samt rätt att begära en kopia av de personuppgifter som stiftelsen behandlar med stöd av samtycke i ett strukturerat och allmänt använt format. Om en registrerad har synpunkter på stiftelsens behandling av personuppgifter har den registrerade rätt att lämna klagomål till tillsynsmyndigheten (Datainspektionen).

För information om hur vi använder kakor – se våra cookie-policies.

Vid frågor om stiftelsens behandling av personuppgifter eller begäran om utövande av rättigheter, vänligen kontakta stiftelsen på kontaktuppgifter.

Svensk-Franska Stiftelsen org.nr. 802410-7750
c/o Anna Jakobsson
Box 9
182 05 Djursholm